Ambulant Pedagogische Adviespraktijk

 

Algemene voorwaarden

1.    De behandeling vanuit praktijk ZigZag valt onder de jeugdzorg. Vanaf 01-01-2015 wordt de jeugdzorg onder de 18 jaar vergoed door de gemeente. Er is hierbij geen eigen bijdrage.
Praktijk ZigZag heeft een contract afgesloten voor ambulante jeugdzorg met alle gemeenten vallend onder regio Eemland (het betreft Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Hoevelaken, Leusden, Soest en Woudenberg).
 

2.    Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen dien je in het bezit te zijn van een verwijzing van een (huis)arts of van het sociaal team bij jou uit de gemeente. 

3.    De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van het verkrijgen van vergoeding. 

4.    Ook een mondelinge afspraak is een afspraak, zoals het afspreken van een consult.

5.    Behandeling start pas als de verwijzing, beschikking of pgb bewijs bij ons binnen is.  

6.    Er dient 24 uur voor de afspraak afgezegd te worden. Anders zijn wij genoodzaakt de gemaakte afspraak toch te factureren.  

7.    Een getekend aanmeldformulier geeft Praktijk ZigZag het recht om informatie door te geven aan de verwijzer. Verder zal er alleen in overleg en met toestemming informatie gedeeld worden met derden. 

8.    De duur van één consult is 45 min tot maximaal 60 min. 

9.    Praktijk ZigZag heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dien je contact op te nemen met je huisarts of de huisartsenpost. 

10.   Praktijk ZigZag heeft een klachtenprocedure, bij klachten dan kan je dat kenbaar maken aan de behandelaar. Klachten moeten schriftelijk bevestigd worden door de cliënt. Tevens kan een client zijn klacht ook richten tot de klachtencommissie ZZP Nederland, SKJ en de NVO. Bij een klacht onttrekt de cliënt zich niet van betalingsplicht.  

11.   Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Praktijk ZigZag stuurt dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Praktijk ZigZag behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 

12.   Indien er sprake is van een verwijzing zal na afloop van de behandeling gerapporteerd worden aan de verwijzer. 

13.   De behandeling is op eigen risico.

14.   Alle gegevens worden bewaard in een beveiligd cliënten systeem en vanuit Praktijk ZigZag  zal gevoelige informatie altijd via de beveiligde mail verstuurd worden, mits dit anders is overeengekomen met de cliënt. (zie de privacy verklaring). Praktijk ZigZag is niet verantwoordelijk wanneer een cliënt of verwijzer geen gebruik maakt van het beveiligd mailen. 

15.   Praktijk ZigZag zal alleen met toestemming van de cliënt informatie met derden delen. Informatie wordt alleen met toestemming van de cliënt opgevraagd. 

16.   Wanneer de behandelaar ziek is, zal er geen vervanging zijn. De behandeling gaat niet door en zal worden verplaatst naar een andere datum. 

17.   De behandelaren bij Praktijk ZigZag zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen. 

18.   Alleen schriftelijk kan er worden afgeweken van deze overeenkomst.

19.   De tarieven van de behandeling kan jaarlijks worden aangepast.