Ambulant Pedagogische Adviespraktijk

 

Privacy verklaring

De privacy van de cliënten van Praktijk ZigZag is voor ons van groot belang.
Als hulpverleners achten wij ons gehouden aan onze beroepscode én aan de privacywet. Dit betekent dat wij client gegevens veilig en met zorg gebruiken. 

Je gegevens en inhoud van de behandeling vallen onder ons beroepsgeheim. Wij als hulpverleners van praktijk ZigZag zijn geregistreerd bij het SKJ en het NVO. Dit brengt met zich mee dat praktijk ZigZag gebonden is aan de  beroepscode  en de bijbehorende klachtencommissie. 

Indien er een klacht is betreffende de behandeling dan hopen wij dat de client zich vrij voelt dit met ons te bespreken, zodat wij opzoek kunnen naar een oplossing. Mochten we er niet naar tevredenheid uitkomen dan kan je een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO en het SKJ 

Correspondentie

Wij corresponderen met voorkeur via de mail. Als de behandeling gestart is maken wij gebruik van een beveiligde manier van mailen, zodat we ook op dit vlak voldoen aan de privacywet. 

Dossiervorming. 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier aanlegd wordt. 
Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk. Dit kunnen ook gegevens zijn die wij, na expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 •         Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens. 
 •         Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als hulpverlener hebben wij als enige toegang tot de gegevens in het dossier. De gegevens worden beheerd door een beveiligtdcliëntensysteem en beveiligde mail. Voor beide is er een verwerkersovereenkomst getekend.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 •         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een   
          verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 •         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 •         Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 •         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, 
          zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zullen wij hiervoor eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op factuur:
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren.

 •          Naam, adres en woonplaats
 •          Geboortedatum
 •          BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 •          De datum van de behandeling
 •          Een korte omschrijving van de behandeling, zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, 
           gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. 
           Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 •          De kosten van het consult